THƯƠNG PHẾ BINH BÙI PHỤC

Địa chỉ: thôn 7, Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quăng Nam.

Sinh ngày 07-04-1933, số quân NQ/185.363, nghĩa quân.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương 1972, găy chân trái, mù hai mắt.

>>> Chứng thư quân vụ

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh