TPB ĐINH VĂN TOÃN

Địa chỉ: 22/452 tổ 55, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, Saigon.

Số quân: 73/137187. Đơn vị: tiểu đoàn 2, Thủy quân Lục chiến, KBC 3335.

Thương tật: cụt hai chân.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-9-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 28-9-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 22-7-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền

Ngày 07-1-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền

Ngày 09-12-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền

Ngày 27-5-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 29-12-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 04-12-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo nhận tiền)