THƯƠNG PHẾ BINH ĐOÀN H̉A HẢO

Hồ sơ thiếu ảnh nhưng có giấy chứng nhận của cố vấn Mỹ

    Địa chỉ: Tổ 5, khối 1, thị trấn, phường 2P, huyện Tây Sơn, B́nh Định

    Số quân: 67/401.382

    >>> Bản cáo tri

    July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT (do các ân nhân ở hải ngoại đóng góp) đă gởi tặng $100 USD.

    Sep-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT (do các ân nhân ở hải ngoại đóng góp) đă gởi tặng lần hai $50 USD.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh