TPB HOÀNG ĐẮC ÁNH

Địa chỉ: thôn 1, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quãng Nam.

Sinh 1952, số quân 182663, nghĩa quân biệt lập chi khu Tam Kỳ, Quãng Tín.

Ông bị thương tháng 3-1971 tại Tam Kỳ, Quãng Tín, mù hai mắt, cụt chân trái.

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 16-03-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)