TPB HUỲNH MỐC

Địa chỉ: vùng 2, thôn 6, xă Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quăng Nam.

Số quân 185.622, nghĩa quân, chi khu Tam Kỳ.

Ngày 20-2-1972, ông bị thương cụt hai tay, mù hai mắt.

>>> Giấy chứng thương


Cập nhật của TLBT:

May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)