TPB HUỲNH NGỌC TRÍ

Địa chỉ: tổ 3, thôn Khánh An, Tam Dân, Phú Ninh, Quăng Nam.

Sinh 10-2-1950. Số quân 70/1003082/B09, nhân viên thám sát thuộc đại đội thám sát, tiểu khu Quăng Tín.

Năm 1970, đi hành quân đạp ḿn cụt 2 chân, tàn phế 100%.

>>> Tờ bệnh lư trang 1    trang 2

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Feb-27-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)