THƯƠNG PHẾ BINH TRUNG ÚY LÊ TRỌNG BIỂU

Địa chỉ: đội 1, An Toàn, thôn An Hội Nam 1, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 02-06-1945, số quân 65/405.465, trung úy, tiểu đoàn 1, trung đoàn 4, sư đoàn 2, KBC 4814.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 4-1972 tại đèo Eo gió, quận Nghĩa Hành, Quăng Ngăi, bị thương cột sống, liệt hai chân, nối ruột già.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh