THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN HOÀNG

    Địa chỉ: Đội 2, thôn 2, xă Nghĩa Dơng, thị xă Quăng Ngăi, tỉnh Quăng Ngăi.

    >>> Giấy phóng thích

    July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

    June-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

    Ghi chú: Thiếu úy Lê Văn Hoàng không được đi diện H.O. v́ cải tạo ngắn hạn.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh