TPB NGÔ LẬP

Địa chỉ: thôn 9, Thủy Phù, Hương Thủy, Huế.

Sinh ngày 10-5-1952, số quân 72/207.019, binh nhất, tiểu đoàn 37, liên đoàn 12, biệt động quân, tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Võ Nhơn.

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương cụt hai chân ngày 8-4-1972 tại La Vang, Quãng Trị.

>>> Giấy thương binh

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)