THƯƠNG PHẾ BINH NGÔ QUANG PHƯỚC

Địa chỉ: 62 Vạn Xuân, Kim Long, Huế.

Số quân 52/533.954, hạ sĩ, tiểu đoàn 106 địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 27-7-1974 ông bị thương cụt hai chân.

>>> Báo cáo tổn thất trang 1     trang 2

>>> Thư xin trợ giúp


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh