TPB NGÔ VĂN SƠN

Địa chỉ: nhóm 8, đội 4, thôn T́nh Phú Nam, xă Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quăng Ngăi.

Sinh 1-8-1947. Số quân 126948, nghĩa quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái, găy chân phải, tàn phế 90%.

>>> Bản cáo tri

>>> Đơn xin cứu trợ

>>> CMND 210835062


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh