TPB NGUYỄN BỐN (đă CHẾT - DECEASED)

Địa chỉ: đă chết.

Sinh ngày 02-07-1937, số quân 37/468.822, trung sĩ, tiểu đoàn 137, địa phương quân, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 6-1972 tại xă Nghĩa Hưng, quận Nghĩa Hành, Quăng Ngăi, mù hai mắt.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)