THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN CỪ

    Địa chỉ: đội 11, thôn 3, Tam Thành, Phú Ninh, Quăng Nam.

    Sinh 05-07-1937.

    Số quân: NQ/183.098, cấp bậc tiểu đội trưởng.

    Bị thương 13-1-1972 cụt hai chân 100%.

    >>> Báo cáo tổn thất

    >>> Chứng chỉ giải ngũ

    Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

    Nov-08-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

   

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh