TPB chuẩn úy NGUYỄN Đ̀NH HY

Địa chỉ: 33 Lê Văn Hưu, Thuận Lộc, Huế.

ĐT: 0543.523044

Sinh ngày 29-12-1953. Cấp bậc chuẩn úy, số quân 73/213.932, tiểu đoàn 416 địa phương quân, tiểu khu Phong Dinh, Cần Thơ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 9-11-1974 ông bị thương mảnh đạn vào cột sống làm liệt hai chân.

Ông sống độc thân và hiện ở chung với người cha 88 tuổi (2011). Xin coi thêm chi tiết trong thư bên dưới ...

>>> Thư xin giúp đỡ trang 1     trang 2

>>> Chứng chỉ tốt nghiệp Sĩ quan

>>> Báo cáo tổn thất trang 1     trang 2

>>> Tờ bệnh lư trang 1     trang 2

>>> CMND 191660841


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Ngày 25-6-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 17-3-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 25-7-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)