TPB NGUYỄN DỤC

Địa chỉ: thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, huyện Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 02-3-1946, số quân 66/202.621, binh nhất, tiểu đoàn 4/1 bộ binh, KBC 3692, tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Lê Huấn.

Ông bị thương ngày 31-8-1967 tại Quảng Trị, cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-29-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)