TPB NGUYỄN HỮU THIÊNG

Địa chỉ: thôn Ấp Trung, xă Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quăng Nam.

Sinh 8-4-1955.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương mù mắt phải, mờ mắt trái.

>>> Đơn xin cứu trợ

>>> CMND 200719211


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh