THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN KIM LĂNG

    Địa chỉ: 238 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, B́nh Thạnh, Saigon.

    >>> Sự vụ lệnh

    July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

    Jan-05-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh