THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NGỌC TÔ

    Địa chỉ: đội 8, thôn Đông, xă Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quăng Ngăi.

    Sinh 20-7-1952.

    Số quân: 75/204.268, cấp bậc trung sĩ, đại đội 3, tiểu đoàn 3/4, sư đoàn 2, KBC 4851.

    Bị thương 11-3-1973 tại xă Phổ Minh, quận Đức Phổ, Quăng Ngăi, cụt hai chân 100%.

    >>> Chứng chỉ giải ngũ

    Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

    July-7-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

 

   

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh