TPB NGUYỄN NON

Địa chỉ: tổ 4, thôn 6, HTX 2, xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quãng Nam.

Sinh 1950.

Số quân: 183.805, nghĩa quân, nhập ngũ 20-5-1970, đại đội biệt lập, quận Thăng Bình, tỉnh Quãng Tín.

Bị thương ngày 16-11-1974 cụt hai tay. Giấy tờ đầy đủ (bản cáo tri, chứng chỉ giải ngũ, QA831) nhưng đã bị CS tịch thu sau 1975.


Cập nhật của TLBT:

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)