TPB NGUYỄN TẤN SỬ

Địa chỉ: tổ 9, đội 5, thôn An Ninh Thượng, xă Hương Long, Huế.

Sinh 09-11-1943.

Số quân: NQ/108.657, cấp bậc tiểu đội trưởng.

Bị thương 24-02-1968 cụt hai chân.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-08-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền