THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN TẤN VIỆT

Địa chỉ: đội 1, xóm An Toàn, HTX Kỳ Đông, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 01-02-1952, số quân NQ/142.871.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 3-1972, mù hai mắt.

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh