THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN VỮNG

Địa chỉ: 109/2 Gia Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1929. Số quân 313.475, tiểu đoàn 2/5, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4884.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 16-6-1953, ông bị thương mù mắt phải và hư cánh tay trái.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 08-9-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)