TPB NGUYỄN XUÂN HÒA

Địa chỉ: 47 đường Thái Phiên, Đà Nẵng.

Sinh ngày 27-9-1956. Nhập ngũ 10-3-1973, đơn vị nghĩa quân 122 phân chi khu Hiệp Đức. Chỉ huy trưởng cuối cùng là Nguyễn Vĩnh Liệu.

Ông bị thương ngày 27-1-1974 cụt 2 chân, nằm tại Tổng y viện Duy Tân, sau đó chuyển về Trung tâm 1 Hồi lực nên chưa có giấy tờ giải ngũ.

>>> CMND 200527693


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 25-03-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)