THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM XUÂN VINH

Địa chỉ: xóm 10, đội 6, thôn Phúc Minh Đông, xă Hành Thuận, huyện Nghĩa Hà, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 04-06-1949, số quân 49/805.584, phục vụ tiểu đoàn 117, địa phương quân, tiểu khu Quăng Ngăi.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị cụt hai chân.

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Chứng nhận thương tật


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh