THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN BẠN

Địa chỉ: thôn 4, Điền Long, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 1-1-1928. Số quân 190.824, tiểu đội trưởng nghĩa quân, KBC 4884.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 1-1-1970 ông bị thương mù mắt phải và mất nửa bàn chân phải.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210055078


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh