THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN NHIÊN

Địa chỉ: hẽm 15, Trần Quang Diệu, Quăng Ngăi.

Sinh 15-11-1937. Số quân 37/35218, hạ sĩ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương mù hai mắt.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 212219218


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh