THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN SỰ

Địa chỉ: thôn Nhan Biều 2, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quăng Trị.

Sinh 20-3-1950. Số quân 70/201.130, hạ sĩ, tiểu đoàn truyền tin, quân đoàn 1. Năm 1971, thuyên chuyển về tiểu khu Quăng Trị ở liên đội 1, đại đội 915/ĐPQ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ở đầu và cụt chân phải.

>>> Nghị định cấp dưỡng

>>> CMND 190400267


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh