TPB TRƯƠNG VĂN HÀNH

Địa chỉ: xóm 2, Đệ Đức 2, xă Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh B́nh Định.

Số quân 237.243

>>> Thẻ phế binh và Nghị định


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)