THƯƠNG PHẾ BINH VƠ SOẠN

Địa chỉ: tổ 23, phường Quăng Phú, thành phố Quăng Ngăi.

Sinh 1953. Số quân 53/645.111, tiểu đoàn 136 địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Vào ngày 10-3-1973, ông bị thương cụt chân phải và hư tay phải, cấp độ tàn phế 95%.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210251754


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh